Trong quảng cáo googe có 4 đối sánh từ khóa chính và mỗi loại lại cho một từ khóa với các truy vấn tìm kiếm được chia theo phạm vi từ rộng đến hẹp.

Các đối sánh từ khóa bao gồm:

  • Đối sánh rộng
  • Đối sánh cụm từ
  • Đối sánh chính xác
  • Đối sánh phủ định

Đối sánh rộng – từ khóa mở rộng là gì?

Từ khóa mở rộng thuộc đối sánh từ khóa mở rộng hoàn toàn.

http://deltamedia.vn/upload/detail/các loại từ khóa-117.jpg

Với dạng này bạn sử dụng từ khóa liên quan chứa từ khóa chính trong đó. Khi khách hàng tìm kiếm các từ liên quan có chứa từ khóa chính thì google sẽ hiển thị quảng cáo của bạn.

VD: Khi bạn setup từ khóa đối sánh là “điện thoại giá rẻ” thì khi khách hàng tìm kiếm từ khóa như: điện thoại giá rẻ, điện thoại samsung giá rẻ, điện thoại đẹp giá rẻ,…thì google sẽ hiển thị quảng cáo. Còn khi khách hàng tìm kiếm các từ như: điện thoại đẹp, bán điện thoại …thì quảng cáo sẽ không hiển thị.

Đối sánh từ khóa cụm từ

Sử dụng từ khóa liên quan tới từ khóa chính. Khi bạn setup quảng cáo theo dạng từ khóa cụm từ nếu khách tìm kiếm các từ khóa có liên quan tới từ khóa chính thì quảng cáo google sẽ xuất hiện.

VD: Bạn setup từ khóa là “quảng cáo google adwords” thì khi khách hàng tìm kiếm các từ khóa liên quan như: quảng cáo google adwords, quảng cáo google adwords giá rẻ, công ty quảng cáo google adwords…thì quảng cáo sẽ xuất hiện. Còn khi khách hàng tìm các từ khóa như: quảng cáo trên google adwords, quảng cáo bằng google adwords… thì quảng cáo sẽ không xuất hiện.

http://deltamedia.vn/upload/detail/quang cao tư khoa-118.jpg

Đối sánh từ khóa chính xác

Sử dụng từ khóa chính xác - nghĩa là khi bạn setup từ khóa khách hàng phải đánh chính xác từ khóa đó thì quảng cáo trên google mới hiển thị.

Ví dụ: Bạn setup từ khóa là điện thoại đẹp thì khi đó khách hàng phải đánh đúng từ: điện thoại đẹp thì quảng cáo mới xuất hiện. Nếu khách hàng đánh từ khóa điện thoại samsung đẹp, điện thoại đẹp giá rẻ thì quảng cáo không hiện thị.

Đối sánh từ khóa phủ định

Với đối sánh loại này bạn sẽ loại trừ đi các từ liên quan không cần thiết.

Để sử dụng dang này từ khóa chính phải là đối sánh cụm từ hoặc đố sánh mở rộng hoàn toàn.

Ví dụ: Bạn sử dụng đối sánh là: điện thoại, bạn không muốn sử dụng từ liên quan là: giá rẻ thì bạn thì bạn có thể viết: điện thoại – giá rẻ.

Khi đó bạn đã loại bỏ từ khóa liên quan tới điện thoại mà có chứa từ giá rẻ. Dạng từ khóa này rất thích hợp cho việc khoanh vùng loại bỏ những nhóm khách hàng doanh nghiệp chưa hoặc không hướng tới.

Sau cùng bạn đã khám phá thêm được một khía cạnh mới của những từ khóa. Hiểu được về các loại từ khóa, để có từ khóa mở rộng là gì để tiến tới xây dựng những chiến lược quảng cáo google hiệu quả nhất.